Vážení zákazníci,

při zpracování vašich dat postupujeme v souladu se všemi nařízeními a předpisy. Ano, i s GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

1) Kdo spravuje osobní údaje:

OBALY Hradec, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČ: 06828388, DIČ: CZ06828388
vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 289693

2) Jak údaje získáváme

Osobní údaje získáváme přímo od vás a dobrovolně, abychom mohli řádně poskytovat služby, zboží, řádně plnit smluvní povinnosti a případně zřídit vám uživatelský účet. Zpracováváme údaje pouze, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením smlouvy na dodávku zboží či služeb.

3) Které údaje shromažďujeme a zpracováváme:

Identifikační údaje, které nám slouží k vaší jednoznačné identifikaci. (zejména jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)

osobní údaje pro kontakt s vámi (zejména vámi uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.)

Pokud si u nás vytvoříte účet, případně si u nás zakoupíte zboží, tak uživatelské jméno a heslo-

4) K jakým účelům údaje shromažďujeme a zpracováváme:

Data výše uvedená zpracováváme k určení a uplatnění právních nároků, případně k interním marketingovým účelům.

V případě potřeby ve firmě poskytujeme údaje:

–          zaměstnancům společnosti

–          daňovým poradcům, účetní firmě

–          auditorům a advokátům

–          společnostem, které poskytují platební služby

5) Jak dlouho údaje uchováváme:

Pokud jde o uživatelský účet na našich stránkách, údaje vymažeme hned po odstranění vašeho uživatelského účtu.

Jakmile u nás zakoupíte zboží, vymažeme vaše data po dodání zboží nebo služby a uplynutí lhůty, kdy můžete vznést vůči nám nárok (vč. doby, kdy bychom se mohli o takovém nároku dozvědět, nejdéle však 5 let). To samozřejmě platí, pokud nemáme zákonnou povinnost údaje uchovat po delší dobu (např. na základě platných účetních předpisů).

6) Jak osobní údaje chráníme:

Osobní údaje jsou pod naší fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány mlčenlivostí.

7) Jaké máte práva

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu či vymazání i omezení jejich zpracování.

Dle rozsahu zpracování vašich údajů za účelem správy Vašeho uživatelského účtu a plnění kupní smluv, bonusových smluv, případně jiných smluv, máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů. Krom toho máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu, i proti zpracování pro marketingové účely.

V případě, že si přejete uplatnit svá výše uvedená práva, nebo máte jiné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@obaly-hradec.cz.

Máte případně i nárok na podání stížnosti k Úřadu na ochranu osobních údajů. A to na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Podmínky platí od 25. 5. 2018.

Informace, které Vám musíme poskytnout vzhledem ke zpracování vašich osobních údajů, se mohou měnit nebo se stát neaktuálními. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo kdykoliv tyto podmínky upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. Pokud bude změna těchto podmínek zásadního významu, upozorníme vás např. všeobecným oznámením na webových stránkách, prostřednictvím e-mailu nebo uživatelského účtu.